Thousand Bee Stings Technique

  • Name: Thousand Bee Stings Technique (蜂千本の術, Hachi Senbon no Jutsu; English TV "Thousand Stingers Jutsu")
  • Type: Unknown rank
  • User: Kurobachi Kamizuru
  • Debut (Anime): Naruto Episode 150

This jutsu summons bees that shoot their poisonous stingers at their target.

 
Go back to list