Aizen - Hado 90: Kurohitsugi!

Ichigo - Hado 99: My ****ing hand.