Basically rate by who do you like more between Naruto, Ichigo, Luffy, and Natsu.

My top 4

1.Luffy
2.Ichigo
3.Naruto
4.Natsu