Nagato Defeats Sasuke. Only think Sasuke has over Nagato is genjutus, if Nagato's Rinnigan can break through, then Nagato takes sasuke easy.