Quote Originally Posted by namikaze12 View Post
Deidara is 19 ????
Yep. The opposite of Kakuzu's age.