Boruto Manga

Alternative name: Boruto: Naruto Next Generation

Read Boruto Manga Online

Boruto Naruto Next Generation

Boruto Discussions

Boruto Chapters

Status: Ongoing, Boruto 26 is coming next!

Released in: 2016

#5